Ascaris lumbricoides, infertile ova w.m.

Return to Previous Page