Endolimax nana, small human parasite, smear with trophozoites *

Return to Previous Page