Entamoeba coli, nonpathogenic, smear with trophozoites *

Return to Previous Page