Giardia lamblia intestinalis, human parasite, smear with trophozoites *

Return to Previous Page