Laminaria saccharina, thallus with sporangia t.s.

Return to Previous Page