Leishmania donovani, amastigotes, smear from tissue *

Return to Previous Page