Pellia epiphylla, sporogon l.s.

Return to Previous Page