Periplaneta or Blatta, cockroach, setaceous antenna w.m.

Return to Previous Page