Pleuronectes, flounder, skin with chromatophores w.m.

Return to Previous Page