Riccia natans, thallus with archegonia *

Return to Previous Page