Spongospora subterranea, potato powdery scab, section with spore balls

Return to Previous Page