Allium cepa, onion, leaf epidermis with stomata w.m.

Return to Previous Page